Ogury

OguryAdapter

Adapter SDK 更新日期 更新日志
2.5.1 5.2.0-5.5.0 2023-03-20

支持 Ogury SDK 版本 5.2.0-5.5.0

支持 OM SDK 2.5.0 及以上版本

2.5.0 5.0.10 2021-11-25

支持 Ogury SDK 版本 5.0.10

支持 OM SDK 2.5.0 及以上版本

2.4.0 5.0.9 2021-11-01

支持 Ogury SDK 版本 5.0.9

支持 OM SDK 版本 2.4.0

2.3.0 5.0.9 2021-06-18

支持 Ogury SDK 版本 5.0.9

支持 OM SDK 2.3.0 及以上版本

1.0.0 5.0.7 2021-02-22

支持 Ogury SDK 版本 5.0.6 - 5.0.7

支持 OM SDK 2.1.0 及以上版本

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

文章评论已关闭。